Наверх
заходил 25 ноября 2017 в 18:10
Сулейман Сарыев


Друзья 8
Аудиозаписи 8
Альбомы 1
g
0 фотографий
Видеозаписи 3
Сообщества
Сулейман Сарыев
m
День рождения:
Показать подробную информацию
Стена 20

Перевести
Сулейман Сарыев делится с вами стикером:
26 мая 2016 в 21:12  |  Комментировать
Понравилось 1 человеку
Рассказать друзьям
Мне нравится
1
6 июня 2014 в 15:42
Новый товар:
choco & rise - 100 рублей
milka oreo - 150 рублей.
Все в наличие.
28 апр 2016 в 17:43  |  Комментировать
Понравилось 1 человеку
Рассказать друзьям
Мне нравится
1
Х1ора къоман маршалла хаттаран кепаца гучудолу цуьнан дахарехь коьрта меттиг муьлхачу мехалло д1алоцу, къомо хьалха х1ун тотту.
Вайна ма-хаъара, оьрсаша «Здравствуй» олуш – могашалла ю хьалха тоттург. Иштта китайцаша: - «Ел ли ты?»; парцоша - « Будь весел!»; зулусо « Я тебя вижу»; 1аьрбийн «Салам 1алейкум» - « Мир тебе»; «1алейкум салам» - «И тебе мир» бохург ду. «Салам» бохург нохчашна шен ма-дарра маь1ница т1еэцна. Шеко яц, иза нохчийн маттахь «маршалла» бохург хилар. Салам-маршалла аьлла и ши дош цхьаьна тесна хиларо а гойту иза иштта хилар. Сих-сиха олуш хезачех ду: «Могаш-маьрша» бохург. Хетарехь, бусалба дин т1еэцале и кеп шуьйрра яьржина леллачух тера ду вайна юкъахь.
Салам далар-эцар бусалба динца вайна юкъахь даьржинехь а, иза юкъахь леларан кеп, некъаш 1аьрбийн, нохчийн а тайп-тайпана ду. Царна юкъахь салам масийттазза луш а, дала дог1уш а ду: дас – к1анте, к1ант – нене, нанас – йо1е, йо1а – дега, вукхара вовшашка, иштта д1. кх. а.
Нохчашна юкъахь салам далар - эцар шен маь1на, шен х1отто бух а, лаца т1ам а болуш х1ума ду. Салам «къонахчун дош» бохучу даржехь лелийначех а, леллачех а ду. Нохчашлахь салам луш ца хилла т1ом-ч1ир юкъаян йиш йоцчохь. Ткъа «т1о-ч1ир» бохург къонахчо лелош ца хилла цхьана а зудчуьнца; юкъ ехказа волчу кхиазхочуьнца; юкъ ястина волчу къанвеллачу стагца; шеен ц1ийнах волчу гергарчуьнца, ненахошца, захалашца (юкъахь кхуьуш доьзалш белахь). Цьарга салам ца далар – уьш ца ларар дац, цаьрца болу ларам, уьйр- безам ша тайпанчу т1ег1ан т1ехь лелаш хилар ду.
Нохчийн г1иллакхашца, салам кховдош хилла г1еметта х1оьттинчу къонахчо къонахе. Цундела саламан дозаллина, г1арт олий, дег1 нисдеш, хьалаг1отту вайн къонах. Оцу тайпана салам т1еэцаран «кеп» кхечу бусалбана къамнашна юккъехь лелаш дац.
Нохчаша салам мич-мичахь а, хьаьнг-хьаьнга а луш дац! Бусалба воцчуьнга вай салам цадалар, хетарехь, важа бусалба цахиларца доьзна дац. Цуьнан бахьана, саламан дозаллин маь1на хууш вуй те важа. Масала, вайн баккхийчарна Юккъерчу Азехь гина х1ума ду, казахийн, г1ирг1азойн салам далар т1ехь хьалхаваьлларг тоьлла лоруш хилар.
Цуьнга хьажна доцуш, нохчашлахь салам даларан шен х1оьттина яьлла кеп ю: жима-воккха бохург доцуш, салам даларан хьалхе - т1евеъначуьнгаххьий, т1ехволучуьнгаххьий ю. Хьалхе т1ейожайо говрахь, ворданахь, машенахь болчарна; лакхара (гу т1ера, лам т1ера) охьавог1учунна, т1ехь барзакъ бен-берса долчунна; карахь (марахь,гихь) мохь боцуш - парг1ат вог1учунна.
Малхбузехьарий, къилбаседехьарий вог1учо; дешна волчуьнга - дешна воцчо, (1илма долчуьнга – доцчо) хьалха луш ду вайн салам. Лакхахь далийначу хьалха салам даларан масалийн маь1наш вовшашна герга хетахь а, ша-шен башхаллаш йолуш ду. Ломара охьавог1учо, говрахь (машенахь) волчо, куьг (дег1) парг1ат долчо салам хьалха даларан маь1на - ловш йолу хало, дег1ан чорхана хилла ницкъ тидаме лацар ду. Ала дог1у кхин цкъа а, вай билгалъяьхна нохчашна юкъахь салам даларан-эцаран кепаш, стеган сий-пусар, ларам бар – даржаца, гулдинчу дуьненан риц1къаца, и д1, кхин долчьунца доьзна доцуш, оьздачу дозаллийн даржехь айина лело хакъ долчарех цхьаъ ду. Оцу г1иллакхийн маь1на суна ца хетта вайн дайшкара вайга кхаьчна йолу и амал, и г1иллакх вочарех а, емалъян оьшучарех а.
Йишин к1анта – ненахошка, невцо - стунцхошка салам далар нийса лоруш ца хилла. Осалчарех хеташ хилла кхиазхоша баккхийчаьрга салам далар а.
Стаг хилла кхиъна лору доза имам Шемала 15 шаре охьадалийна хилла. Шейх Мансур волчу хенахь и киртиг 24 шо т1екхочуш бен ца хилла. Халкъалахь дийцарехь, цхьана хенахь 33 шо кхаьчча дуьйна д1а юстуш а хилла боху иза.
Тахана х1оьттинчу хьелашка диллича, ишкол чекхйоккхучу хенаца - 18 шарца къастор дара ас и. Зударшка, юкъ яьстинчаьрга (шаьлта - доьхка охьадиллинарш, пхьа-ч1ирна юкъа ца бог1урш, дуйна т1е ца те1ораш, 67 шо когашна к1елхьарчийнарш, кара 1аса лаьцнарш бу хьехориш) салам луш ца хилла. Де-буьйса, 1уьйре-суьйре декъалъярца йолу кеп лелош хилла цаьрца а, цара вовшашна юкъахь а (зударий бу буьйцурш).
Билгалдан деза, т1евог1учо, т1ехволучо салам-маршалла ца хаттарх бехказа волуьйтуш хилла вайн г1иллакхо, нагахь санна бухарниш кхуьнан (кхеран) тидам ца беш (хьала ца г1овттуш, я кхечу кепара ларам тидам ца беш) меттиг хилахь.
Хьалха-т1аьхьа салам-маршалла хаттаран шен билгалчу хот1е йирзина кеп ю кегийчу наханий, мехкаршний юкъахь лелаш. Йо1е маршалла хьалха хоттуш ду. Кхузахь билгалдаккха дог1уш цхьа х1ума-м ду: йо1а маршалла хьалха хаттар - иза ша жимчу стагана реза хиларан гайтам бу; синкъерамехь т1аккха хецна къамел дан йиш хилар, цуьнан дош йо1а юхатухург ца хилар.
Къахьоьгуш (болх беш) воллучуьнга салам-маршалла хьалха д1акховдош г1иллакхехь лерина ду вайн: «Хьекъийла», «дебийла», « т1аьхье беркате хуьлийла», и д1. кх. а, бечу балхе хьажжина т1е а тухуш. Маршалла хьалха доккху дика я вон т1едеанчуьнга а.
Вайн г1иллакхашца ца дог1учех ду синкъерамехь, ловзаргахь, мичхьа а нах гулбеллчохь (хуьлда иза гулам, я конференци) къамел дерзаре а ца хьожуш, уьш юкъах бохуш, т1евар а, салам далар а. Къамел деш верг, хелхаволуш верг, эшаре ладуг1уш берш севцначул т1аьхьа дала дог1уш ду салам, къаьсттина къамел деш верг юкъах ваьккхина, юкъаг1ертар ларт1ехь дац.
Х1окху балха т1ехь цуьнан уггаре коьртаниг, маь1не дерг билгалдаккха деза. Цунах цхьадолу жам1аш деш, ала дог1у, нохчийн г1иллакхехь салам луш ца хилла:
1. Ламаз т1ехь волчуьнга (иза Далла дуьхьал х1оьттина ларало дела);
2. Къор1ан доьшуш волчуьнга (Делаца къамеле ваьлла ларалушволу дела);
3. Мола кхойкхуш волчуьнга (иза Далла дуьхьал х1отта кечлуш лору дела);
4. Кхачанах кхеташ волчуьнга (иза Делан рицкъанах кхеташ волу дела);
5. Шен ц1ийнан (гергарчу) нахе 7 дегара валлалц дов а, ч1ир а лелон йиш йоцчаьрга);
6. Ненахошка (тукхамхошка) -8 дега кхаччалц берш (ма-дарра аьлча наной бара багар бан безарш-м) – бехке ларарна;
7. Невцо - стунцахошка;
8. Зударшка, кхиазхошка, юкъяьстина болчу баккхийчаьрга;
9. Маьждигехь (иза Делан ц1а хиларна. Цу чу воьдучо дуьненан г1уллакхаш, х1умнаш – хьаг1-бода, вон ойланаш, арахь йита еза дела);
10. Ламаз оьцуш волчуьнга;
11. Верзина волчьунга.
Салам дала ца дог1учохь, масала, юучух кхеташ волчуьнга: « Г1оза яийла, я барт цхьаъ бойла» - ала тарло. Иштта меттигаш (ситуацеш), дукха нисло 1ер-дахарехь. «Хьекъийла, дебийла, г1оза дагориг хуьлда, г1оза даориг хуьлда» - х1оьттинчу хьоле хьаьжжина олуш ду вайн.
Показать полностью..
21 дек 2015 в 16:55  |  Комментировать
Понравилось 1 человеку
Рассказать друзьям
Мне нравится
1
23 апреля 2015 в 12:13
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
Опекающий сироту из числа его родственников 1 или посторонних ему людей будет в Раю столь же близок ко мне, как два этих.
Сказав это, передатчик данного хадиса, которым был Малик бин Анас, сделал знак указательным и средним пальцами.

وعن أَبي هريرة ( قَالَ : قَالَ رَسُول الله ( : « كَافلُ اليَتيِم لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ في الجَنَّةِ » . وَأَشَارَ الرَّ اوِي وَهُوَ مَالِكُ بْنُ أنَس بالسَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى . رواه مسلم .
وقوله ( : « اليَتِيمُ لَهُ أَوْ لِغَيرِهِ » مَعْنَاهُ : قَريبُهُ ، أَو الأجْنَبيُّ مِنْهُ ، فالقَريبُ مِثلُ أنْ تَكْفَلهُ أمُّهُ أَوْ جَدُّهُ أَوْ أخُوهُ أَوْ غَيرُهُمْ مِنْ قَرَابَتِهِ ، والله أعْلَمُ .
قال النووي : هذه الفضيلة تحصل لمن كفل اليتيم من مال نفسه ، أو مال اليتيم ، بولاية شرعية .
Показать полностью..
10 сен 2015 в 14:26  |  Комментировать
Понравилось 0 человеку
Рассказать друзьям
Мне нравится
21 января 2014 в 01:31
Добавлены дополнительные смайлы в сообщениях, в комментариях, на стене профиля, в группах. В поле для сообщений или комментариев водится определенная комбинация клавиш и смайлы добавляются в виде картинок. Таким способом теперь смайлы легко можно добавлять в комментариях, на стене профиля, и в группах. Примеры использования языка смайлов:

- двоеточие+левая скобка
- двоеточие+буква D
- двоеточие+тире+буква P
- двоеточие+тире+[
- точка с запятой+тире+правая скобка
- знак снежинка+BAD+знак снежинка
- знак снежинка+CRAZY+знак снежинка
- знак снежинка+DANCE+знак снежинка
- восемь+тире+левая скобка
- знак снежинка+COOL+знак снежинка
- знак снежинка+SALAM+знак снежинка
- знак снежинка+NO+знак снежинка
- двоеточие+тире+знак снежинка
- знак снежинка+LOL+знак снежинка
- знак снежинка++знак снежинка
- знак снежинка+PARDON+знак снежинка
- знак снежинка+ROLL+знак снежинка
- знак снежинка+HMM+знак снежинка
- буква О+нижнее тире+буква О
- знак снежинка+AAA+знак снежинка
- буква О+двоеточие+тире+левая скобка
- знак проценты+левая скобка
- знак снежинка+WALL+знак снежинка
точка с запятой+тире+левая скобка
- знак снежинка+YAHOO+знак снежинка
Показать полностью..
7 сен 2015 в 14:51  |  Комментировать
Понравилось 1 человеку
Рассказать друзьям
Мне нравится
1
23 июля 2015 в 09:42
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
Семерых укроет Аллах в тени Своей в тот День, когда не будет иной тени, кроме тени Его: справедливого правителя, юношу, росшего в поклонении Всемогущему и Великому Аллаху, человека, сердце которого подвешено в мечетях, (тех двоих, которые) любят друг друга ради Аллаха, встречаясь и расставаясь (только) ради Него, мужчину, которого позвала (к себе пожелавшая его) знатная и красивая женщина и который сказал: «Поистине, я боюсь Аллаха!», — того, кто подаёт милостыню (настолько) тайно, что его левая рука не ведает, сколько тратит правая, а (также) того, чьи глаза наполняются слезами, когда он в одиночестве поминает Аллаха Всевышнего. (Аль-Бухари; Муслим)
Показать полностью..
7 авг 2015 в 08:32  |  Комментировать
Понравилось 1 человеку
Рассказать друзьям
Мне нравится
1
Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передал, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Поистине, религия эта легка, но, если кто-нибудь начинает бороться с ней, она неизменно побеждает его, 1 так придерживайтесь же правильного 2, и приближайтесь 3, и радуйтесь 4, и обращайтесь (к Аллаху) за помощью утром, вечером и в некоторые часы ночи 5».

1 В данном случае речь идёт о том, что попытки делать нечто непосильное для себя, например, молиться днём и ночью до полного изнеможения или поститься ежедневно, всегда приводят к нежелательным последствиям, поскольку рано или поздно человек лишится сил и окажется не в состоянии делать даже то, что могут делать все остальные.

2 То есть не пытайтесь делать то, что вам не по силам делать постоянно, придерживайтесь умеренности.

3 То есть старайтесь найти для себя нечто оптимальное, то, что вы сможете совершать изо дня в день.

4 Имеется в виду, что людям следует радоваться обещанной им Аллахом награде.

5 имеется в виду время, начиная от середины последней трети ночи и до рассвета.
Показать полностью..
7 авг 2015 в 08:32  |  Комментировать
Понравилось 0 человеку
Рассказать друзьям
Мне нравится
7 апреля 2015 в 23:19
19 июн 2015 в 21:46  |  Комментировать
Понравилось 0 человеку
Рассказать друзьям
Мне нравится
25 мая 2015 в 14:25  |  Комментировать
Понравилось 0 человеку
Рассказать друзьям
Мне нравится
Сулейман Сарыев делится с вами стикером:
25 мая 2015 в 14:25  |  Комментировать
Понравилось 1 человеку
Рассказать друзьям
Мне нравится
1
1 марта 2015 в 10:41
Человек склонен принимать свои успехи и деяния как плод лишь собственных стараний. К примеру, человек произнес красивую, проникновенную речь и будет довольно полагать, что сделал это благодаря лишь своему уму, тогда как подобная мысль будет заблуждением. Поскольку, сказано об этом в Коране, «внушающим речь всякой вещи» является Аллах (Сура «Фуссилат»; 41:21). Не будь на то Его воли, человек вообще не в состоянии наделить себя навыком речи, и уж тем более говорить мудро и проникновенно. Все это происходит по воле Аллаха. Или если человек достигает успеха в своей профессиональной деятельности, совершает полезные для людей научные открытия и изобретения, развивающие жизнь человечества, то все это он делает с дозволения Аллаха и благодаря Его помощи. Без Воли и Ведения Аллаха человек не в состоянии добиться чего-либо. И если, несмотря на очевидные истины, человек все еще продолжает приписывать свои успехи лишь самому себе, бахвалиться ими и своими талантами, независимыми от Воли Аллаха, то подобное поведение будет весьма невежественным и глубоко ошибочным. Так, в одном из айатов Корана Аллах сообщает нам о полном отсутствии у человека собственной воли или знания:

Но не можете пожелать вы, если не пожелает Аллах, – поистине, Аллах – Мудрый, Всезнающий! (Сура «Аль Инсан», 76:30)
Если человек, наряду с успехами, столкнется с каким-либо несчастьем, например с болезнью или травмой, то он должен помнить о том, что и это сотворено Всевышним в его предопределении (кадаре). Нельзя выдвигать причиной болезни какой-либо вирус и обвинять в аварии и травме – плохой водитель, забывая при этом о Воле Аллаха, то будет большим невежеством и безверием. Конечно же, в свершении каждого события существует множество промежуточных звеньев, посредством которых Аллах совершает то или иное событие, предопределенное нам, но нельзя забывать, что Он совершает их и ведает о них, все в Его власти. Человек заболевает не по вине вируса или попадает в аварию не из-за беспечности водителя, но по тому, что недуг предопределен Аллахом как испытание в его книге жизни. Непринятие человеком этой истины и внутренний бунт против Воли Аллаха будут тайным ширком. Крайне опасно думать, что тяготы и недуги, даруемые нам, не свершаются с Высшим Благом и Мудростью, происходят произвольно, без ведома Аллаха, полагая, что недуги исходят от вирусов и микробов, забывая о том, что и эти вирусы и микробы сотворил тоже Аллах как средство свершения Его предопределения (кадара).
Священный Коран содержит в себе множество айатов, гласящих о том, что каждое событие происходит с ведения и соизволения Аллаха. Так, к примеру, об одном из трудных периодов, с которыми столкнулись первые мусульмане во времена пророка Мухаммада, Всевышний сообщает нам:

Бедствие, которое вас постигло, когда встретились две рати (при Ухуде), свершилось по воле Аллаха для того, чтобы Он выделил верующих, (Сура «Аль Имран», 3:166)
Как гласит этот айат, любое событие, с которым сталкиваются люди, происходит лишь по воле Аллаха. В таком случае, если человек забывает о том, что все находится во Власти Аллаха, и начинает полагать, что время от времени может влиять на ход некоторых событий самостоятельно, без участия в этом Всевышнего Господа, сотворившего его, он ввергает себя в великий грех сомнения и ширка. Аллах осведомлен обо всем происходящем, каждый этап, каждая секунда человеческой жизни также происходят только по Воле Аллаха и лишь с Его Ведения, не следует забывать, что предопределение, установленное Аллахом, всегда является самым благословенным для Его искренне верующих рабов. Для истинного мусульманина во всем пережитом заключена Божественная Милость и Мудрость, порой она не сразу открывается человеку, он постигает ее по прошествии какого-то установленного опять-таки Всевышним времени и возносит хвалу своему Господу. Порой же Мудрость бывает непостижима его разумом, но он все равно надеется и уповает только на Аллаха, ибо верует сердцем и умом, что произошедшее с ним сотворено Господом его со многими благами и милостью.
Показать полностью..
25 мая 2015 в 14:17  |  Комментировать
Понравилось 0 человеку
Рассказать друзьям
Мне нравится
Сулейман Сарыев обновил фотографию на странице:
11 апр 2015 в 18:26  |  Комментировать
Понравилось 1 человеку
Рассказать друзьям
Мне нравится
1
Сулейман Сарыев обновил фотографию на странице:
7 апр 2015 в 17:17  |  Комментировать
Понравилось 1 человеку
Рассказать друзьям
Мне нравится
1
Сулейман Сарыев делится с вами стикером:
7 апр 2015 в 17:14  |  Комментировать
Понравилось 0 человеку
Рассказать друзьям
Мне нравится
13 февраля 2015 в 09:18
Видел ли ты того, кто считает ложью воздаяние?
Это - тот, кто гонит сироту
и не побуждает накормить бедняка.
Горе молящимся,
которые небрежны к своим намазам,
которые лицемерят
и отказывают даже в мелочи!
7 апр 2015 в 17:12  |  Комментировать
Понравилось 1 человеку
Рассказать друзьям
Мне нравится
1
8 мар 2015 в 21:25  |  Комментировать
Понравилось 1 человеку
Мне нравится
1
3 августа 2014 в 00:06
13 фев 2015 в 19:10  |  Комментировать
Понравилось 1 человеку
Рассказать друзьям
Мне нравится
1
Сулейман Сарыев обновил фотографию на странице:
22 ноя 2014 в 17:29
Понравилось 1 человеку
Рассказать друзьям
Мне нравится
1
gh
7 янв 2015 в 11:40  -  Ответить
Ctrl+Enter – отправка сообщения
15 ноября 2014 в 22:54
19 ноя 2014 в 20:00  |  Комментировать
Понравилось 0 человеку
Рассказать друзьям
Мне нравится
Сулейман Сарыев делится с вами стикером:
15 июн 2014 в 22:16
Понравилось 1 человеку
Рассказать друзьям
Мне нравится
1
B
11 апр 2015 в 18:27  -  Ответить
Ctrl+Enter – отправка сообщения